2018-2022

WAT BESLOTEN DE POLITIEKE PARTIJEN
IN DE PERIODE 2018-2022?

OVERZICHT

In de periode 2018-2022 hebben 7 van de deelnemers aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 al in de gemeenteraad gezeten.

Wat hebben zij in die periode beloofd en welke besluiten hebben zij genomen?

Ook dat is belangrijk wanneer je een stemkeuze maakt.

witte tekst in lettertype Barrio op donkerblauwe achtergrond: GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BAARN 16 MAART 2022 gecentreerd

BESLUITEN 2018-2022: VIDEOVERSLAGEN GEMEENTERAADSVERGADERINGEN

Van oud naar nieuw (oudste staat bovenaan)

In de groene vlakken staan tags van de behandelde onderwerpen waarover gestemd is.

Onderwerp Bron: Baarn Raadsinformatie

Op een speciaal gedeelte van de website van de gemeente Baarn kun je alle details vinden, zoals de informatiebijeenkomsten, de debatten en alle bijbehorende documenten en stemverslagen.

Onderstaand overzicht bevat alleen informatie over de besluitvergaderingen.

Het geeft je de mogelijkheid om op één pagina alle onderwerpen van de afgelopen bestuursperiode (2018-nu) te zien.

Nog in bewerking - niet alle vergaderingen zijn al voorzien van tags.

25 april 2018 installatie gemeenteraad 2018-2022


videoverslag Coalitieakkoord VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP Vaststellen aantal wethouders en tijdsbestedingsnorm wethouders Benoeming wethouders Installatie wethouders Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder T.G.W. Jansma Afscheid raadsleden i.v.m. benoeming tot wethouder Toelating raadsleden Installatie raadsleden Benoeming steunfractielid Installatie steunfractieleden

30 mei 2018 Besluit in de Raad


videoverslag Fietsparkeerplekken Digitale reclamemast Theater Bibliotheek Volksuniversiteit Begroting RMN AVU RUD RWA AMFORS BBS VRU GGD

4 juli 2018 Besluit in de Raad


videoverslag Digitale reclamemast Jaarrekening 2017 Tussenrapportage 2018 Perspectiefnota 2018 Vangnetuitkering Participatiewet 2017 Verordening Starterslening 2018 Stembrief benoemingen

26 september 2018 Besluit in de Raad


videoverslag Stedenbouwkundig Plan Baarn Centraal Verordeningen subsidiëring duurzaam waterbeheer Baarn Digitale reclamemast Jaarrekening 2017 Stichting Eem-Vallei Educatief Kinderpardon

31 oktober 2018 Besluit in de Raad


videoverslagToelating en installatie raadslid de heer A.B. Bentura bestemmingsplan Eemnesserweg 55a-59 Kooijhoek Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Protocol agressie tegen bestuurders Jaarkalender 2019 Onderzoek: Weren van vervuilende vrachtwagens en bestelauto’s uit de bebouwde kom

28 november 2018 Besluit in de Raad


videoverslag Uitbreiden wellnesshoek zwembad De Trits bestemmingsplan botenloods Eemweg 74 Leges- en belastingverordeningen 2019 Controleprotocol jaarrekening 2018 Begrotingswijziging GGDrU 2019-1 Benoemingen raadsrapporteurs 28 november 2018 aanpassingen subsidiebeleid

19 december 2018 Besluit in de Raad


videoverslag Vaststellen voorkeursvariant beeldkwaliteitsplan openbare ruimte Effectiviteit uitvoeringsorganisatie BBS, een onderzoek van de rekenkamercommissie Baarn Begrotingswijziging 2018 Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest - BBS Wijziging gemeenschappelijke regeling GGDrU Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2019 Begrotingswijziging 2018 Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Baarn 2019 Benoeming 2e plaatsvervangend griffier

30 januari 2019 Besluit in de Raad


videoverslag Actieprogramma Een tegen eenzaamheid Baarn Verordening Adviesraad Sociaal Domein Kadernota VRU 2020 Zienswijze Kadernota RMN 2020 Najaarsnota 2018 en Kadernota 2020 RID Utrecht Ontwerp Regionaal risicoprofiel VRU Vervolg raad op pad voor Twintigers

20 februari 2019 Besluit in de Raad


videoverslag Principeplan Tromplaan 1 Communicatienota 2019-2022 Ontwerpbestemmingsplan Gasontvangstation Drakenburgerweg Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw gasontvangstationlocatie Drakenburgerweg Principeplan Zandvoortweg 27 Concept Kaderbrief GGDrU 2020 Ontwerp Kadernota 2020 RUD Utrecht Begroting Stichting Eem-Vallei Educatief 2019 Kaders en procesvoorstel Strategische Agenda Regio Amersfoort

27 maart 2019 Besluit in de Raad


videoverslag Theater / Bibliotheek BKP 2019-2028 BBS RES BUDGET 2018-2019 Huisvesting Frontaalkunst

17 april 2019 Besluit in de Raad


videoverslag Paleis Soestdijk Behoefteraming bedrijventerreinen en kantoorruimte Bestemmingsplan Prinses Marielaan 13/Prinses Irenelaan Financiële nota's en verordeningen 2019 - 2022 Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022 Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Jansma Procedurevoorstel behandeling zienswijze op de weigering ontwerpverklaring van geen bedenkingen reclamemast digitale reclamemast Tussentijdse benoeming wethouder CDA Installatie wethouder Vissers politiebegeleiding Gooise Karavaan Laagdrempelige dagactiviteiten en maatjes

29 mei 2019 Besluit in de Raad


videoverslag Erfgoedbeleid Baarn Algemene plaatselijke verordening (APV) Baarn 2019 Huisvestingsverordening 2019 Jaarrekening 2018 en Ontwerp begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht Vaststellen bestemmingsplan De Tuinen van Noord, Drakentuin Vaststellen bestemmingsplan De Tuinen van Noord, Elly J. Meijertuin Jaarrekening 2018 Gemeenschappelijke Regeling BBS Jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019 en Ontwerp begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Jaarrekening 2018, Begrotingswijziging 2019 en Ontwerp begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Jaarstukken 2018 Ontwerp begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) Jaarstukken 2018 en Ontwerp begroting 2020 gemeenschappelijke regeling GGDrU Jaarstukken 2018, Begrotingswijziging 2019 en Ontwerp begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Vervolg Raad op Pad Nieuwkomers

3 juli 2019 Besluit in de Raad


videoverslag Jaarstukken 2018 gemeente Baarn Tussenrapportage 2019 Perspectiefnota 2020 Ruimtelijke modellen Baarnsche Zoom Beleidsnota Toerisme & Recreatie Vuurwerkluwe zones tijdens de jaarwisseling Ontwerp-Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2020-2023 Begrotingswijziging 2019 en Begroting 2020 Uitvoeringsorganisatie BBS Meervoudig onderhandse aanbesteding accountant 2020 t/m 2022, met verlengingsoptie 2023 en 2024 Principeverzoek bouw woning op het perceel Cantonlaan 17 Besteding degeneratieopbrengsten 2019-2020 Jaarrekening Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) 2018 Ontwerp Meerjarenbegroting RWA 2020-2023 Arcade, cultuurhuis Baarn

25 september 2019 Besluit in de Raad


videoverslag Afscheid raadslid mevrouw A. Hogenbirk-de Jong Toelating en installatie raadslid de heer P.S.P. Schilder Visie Wonen 2019 Definitieve verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning eerste fase Heuveloordstraat 11a en 11b Digitale reclamemast Actieprogramma Levendig Centrum Vaststellen bestemmingsplan Eemnesserweg 55 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Baarn 2019 Jaarstukken 2018 van de Stichting Eem-Vallei Educatief Kwaliteit van Baarnse beleidsnota’s en P&C-documenten, een onderzoek van de rekenkamercommissie Baarn Evaluatie Raad op Pad Cultuurhuis Arcade Baarns Cultuurhuis Arcade

30 oktober 2019 Besluit in de Raad


videoverslag Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 Begrotingswijziging 2019 RMN Principeverzoek Tromplaan 1 Principeverzoek bouw extra woning op het perceel Jacob van Lenneplaan 39 Functioneren en presteren RMN, een gezamenlijk rekenkameronderzoek van de rekenkamercommissies van Baarn, Bunnik, Nieuwegein, Soest en IJsselstein Visie schulddienstverlening gemeente Baarn 2019-2023 Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht Jaarkalender 2020 Bereikbaarheid gemeente Baarn

27 november 2019 Besluit in de Raad


videoverslag Begrotingswijzigingen 2-2019 en 1-2020 AVU Ontwerp Begrotingswijziging 2019-2 GGDrU Uitvoeringsplan speelruimte 2020-2024 Principeverzoek uitbreiding Sherpa en Amerpoort Plan van Aanpak Een tegen eenzaamheid Baarn Bestemmingsplan Gasontvangstation Drakenburgerweg Bestemmingsplan Woningbouw gasontvangstationlocatie Drakenburgerweg Ontwerp Afvalstoffenverordening 2020 Beheersverordening Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn 2020 Verordening basisregistratie personen Controleprotocol 2019 Dienstverlening Burgerzaken Regionale Energiestrategie in gezamenlijkheid

18 december 2019 Besluit in de Raad


videoverslag Bouwstenen Baarnsche Zoom Nota uitgangspunten en ambities mobiliteitsvisie Baarn Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2020 Vaststellen belastingverordeningen voor het belastingjaar 2020 MJOP Openbare Ruimte, programma 2020 Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gebouwen 2020-2023 Toestemming wijzigen gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest (BBS) Toestemming wijziging Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving Zienswijze lidmaatschap GGDrUtrecht bij WSGO 4.0 Benoeming steunfractielid D66 Amsterdamsestraatweg (N221) Herinrichting Drakenburgerweg-De Geerenweg

29 januari 2020 Besluit in de Raad


videoverslag Keuze gezamenlijke huisvesting Theater/ Bibliotheek in de Arcade of Rembrandtlaan Kadernota 2021 RMN Kadernota VRU 2021 Kadernota 2021 RID Utrecht Strategische agenda Regio Amersfoort - Inclusieve arbeidsmarkt Tijdelijke uitbreiding taakduur wethouders Vissers en Van Roshum Wijziging gemeenschappelijke regeling RID Utrecht Aanstelling accountant 2020 t/m 2022, met verlengingsoptie 2023 en 2024 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2020 Strategische Agenda Regio Amersfoort - Energietransitie en duurzaamheid Strategische agenda Regio Amersfoort - Kwalitatieve woningbouw Gevaarlijke staat van onderhoud bestrating Altalaan

19 februari 2020 Besluit in de Raad


videoverslag Ontwerp kadernota 2021 RUD Utrecht Eerste wijziging Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019 Concept Kaderbrief 2021 GGD regio Utrecht Begroting Stichting Eem-Vallei Educatief 2020 Motie van treurnis, Kosten verbouwing Wintertuin (verworpen)

25 maart 2020 Besluit in de Raad


videoverslag Onderzoek naar de stand van zaken invoering Omgevingswet en de positie van de gemeenteraad daarbij in de gemeente Baarn Afvalstoffenverordening 2020 Nota regionale samenwerking en verbonden partijen Algemene Subsidie Verordening 2020 Treasurystatuut 2020 Budgetoverhevelingen 2019-2020 Benoeming nieuw lid agendacommissie Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Jansma Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Vissers Profielschets griffier Tussentijdse benoeming wethouder Prakke (D66) Installatie wethouder Prakke Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Prakke

22 april 2020 Besluit in de Raad


videoverslag Groenvisie gemeente Baarn 2020 Startnotitie doorontwikkeling afvalbeleid Principeverzoek terrein RWS Stedin transformatorstation Brink Opvang verweesde kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen Opheffen vertrouwelijkheid Raadsinformatiebrief 106070

27 mei 2020 Besluit in de Raad


videoverslag Gezamenlijke huisvesting Theater-Bibliotheek Ontwikkelstrategie Baarnsche Zoom Jaarstukken verbonden partijen Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht Jaarstukken verbonden partijen Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (BBS) Jaarstukken verbonden partijen RWA-Amfors - Jaarrekening 2019 Jaarstukken verbonden partijen RWA-Amfors- Ontwerp begroting 2021 Jaarstukken verbonden partijen Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Jaarstukken verbonden partijen GGD regio Utrecht Jaarstukken verbonden partijen Afval Verwijdering Utrecht (AVU) - Ontwerp-begroting 2021 Jaarstukken verbonden partijen Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht Handelwijze wethouder aanbesteding participatieproces Paleis Soestdijk Precariobelasting op terrassen Eikenprocessierups, stoppen gebruik bestrijdingsmiddel Xentari

24 juni 2020 Besluit in de Raad


videoverslag Jaarstukken 2019 gemeente Baarn Perspectiefnota 2021 Intensivering breed spectrum samenwerking jeugdhulp regio Amersfoort Tussenrapportage 2020 Bestemmingsplan woningbouw Cantonlaan 17 Bestemmingsplan Zandvoortweg 27 Ontwerpbegroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest Voordracht leden Raad van Toezicht van de Stichting Eem-Vallei Educatief Herbenoeming leden rekenkamercommissie Benoeming 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad De Trits Een Sinterklaasfeest voor alle inwoners van Baarn

15 juli 2020 Besluit in de Raad


videoverslag

23 september 2020 Besluit in de Raad


videoverslag

4 november 2020 Besluit in de Raad


videoverslag

25 november 2020 Besluit in de Raad


videoverslag

16 december 2020 Besluit in de Raad


videoverslag

27 januari 2021 Besluit in de Raad


videoverslag

17 februari 2021 Besluit in de Raad


videoverslag

24 maart 2021 Besluit in de Raad


videoverslag

21 april 2021 Besluit in de Raad


videoverslag

2 juni 2021 Besluit in de Raad


videoverslag

7 juli 2021 Besluit in de Raad


videoverslag

29 september 2021 Besluit in de Raad


videoverslag Aanwijzing voorkeursrecht Drakenburgerweg 8 en 10 Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk Opheffen quasi parkeerverbod Jan Steenlaan (ingetrokken) Verduidelijking Verkeersstromen (ingetrokken) Informatieplicht gemeente Baarn bij wijziging bestemmingsplan (verworpen)

27 oktober 2021 Besluit in de Raad


videoverslag Interpellatiedebat Kooijhoek Nota Uitbreiding Lokaal Team Baarn Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Regiovisie ‘Samen Werken aan de specialistische jeugdhulp’ Aanwijzing Streekomroep Eemland 1 Bestemmingsplan Ericastraat 16-18 Regiovisie ‘Samen in de wijk’ Bestemmingsplan Troelstralaan Principeverzoek Zandvoortweg 140 Bestemmingsplan Prinses Irenelaan /Prinses Marielaan Belastingsamenwerking met Eemnes Vaststellen Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2030-2040 Ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht Wijziging gemeenschappelijke regeling RMN en lidmaatschap WSGO Stichting Eemvallei Educatief (STEV) vaststelling jaarrekening 2020 Jaarkalender 2022

24 november 2021 Besluit in de Raad


videoverslag IHP Onderwijs Plan Maatschappelijk vastgoed RMN GGDRU Tussenrapportage Controleprotocol Populieren Bestevaerweg Giftenbeleid Bijstandsuitkering Zonne-en windenergie

22 december 2021 Besluit in de Raad


videoverslag Zonne-en windenergie Theater / Bibliotheek Wet Inburgering Openbare verlichting Jacob van Lenneplaan 39 Gemeentelijke Belastingverordeningen 2022 Begrotingswijziging

VERVOLG

Ga verder naar de periode 2022-2026

TIP

Natuurlijk wordt ook deze website weer responsive, dus goed leesbaar op alle schermen, ook op telefoons. Maar als je de kans hebt om 'm op een breed scherm te bekijken, doe dat vooral een keer. Dan zie je leuke extraatjes (nu nog in de maak)!